驱魔人III The.Exorcist.III.1990.Original.DC.720p.BluRay.x264-RedBlade 6.56GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-02 · 阅读 12 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-720P   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:恐怖   ✔字幕类型:✔标签类型: 

. u$ X1 }; Z) D1 V6 {. k# I9 D- b( g+ g( g
译 名 驱魔人III
2 b" K; D+ V7 ^! k- I片 名 The Exorcist III, ]  y% u1 }3 q4 Q6 g) x% W
年 代 1990
$ k# ?$ g: P( [, [# X4 n国 家 美国
! ~$ n' [4 B0 G- {  s类 别 恐怖/悬疑/惊悚
" o- e) ~7 W& U语 言 英语
- F/ j$ c8 i- P% x上映日期 1990-08-17
; I& ?* q& s$ @  h4 TIMDb评分  6.3/10 from 18,224 users
* j7 T; V4 g) a7 s* E- i; AIMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0099528/
/ p2 N7 R% _; s7 h& ]: v, y2 x0 E. x豆瓣评分 6.3/10 from 113 users
) s, t1 d& X2 d  O, r) y! w0 w豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306290/
- w: K3 Y' G: m3 z) Z, ]* `! ^片 长 110 分钟
% \  t+ c6 N( p: }* a! C  U. T导 演 威廉·皮特·布拉蒂 William Peter Blatty1 x6 U+ C$ P+ I7 N
主 演 乔治·C·斯科特 George C. Scott
, N7 s  Z, ^2 v8 [7 |6 a; G   布拉德·道里夫 Brad Dourif& r$ i/ o$ W$ O
   杰森·米勒 Jason Miller
9 f+ i4 p1 ?8 y  F; f& D   尼科尔·威廉森 Nicol Williamson
3 s0 C* c' R: p3 [( ]' f5 u7 O* l简 介& Z1 k7 y/ B4 K0 n
 乔治城原是一平静小镇,但忽然发生数起离奇凶杀案,而且尸首上都出现宗教仪式的钉痕;更残酷的是:凶手使用电击药品,使被害人造成麻□叫不出来;但被害过程的极限痛楚,仍有知觉!被害人自天真无邪的孩童到与世无争的神父均无一幸免,使得小镇人心惶惶,深恐惨遭毒手!乔治城的警长比尔,不断回想起十几年前被恶魔附身之神父戴明跳楼自杀的悲剧,但是不解:恶魔应该随著神父的牺牲而消灭,怎么可能又复出作祟?
, b- }! }3 D/ ~% d* A$ E 电影相关:& A2 {# S- ]( q- I, V6 o; G
 ·布拉德·道里夫扮演了一个在狱中的角色,当他被问及如何在不被察觉下进出监狱时,他答道:“It's child's play”。这句话在暗指他曾为1988年的《Child's Play》(灵异入侵)、1990年的《Child's Play 2》(鬼娃回魂2)和1991年《Child's Play 3》(灵异入侵少年军团)中的Chucky配音。- T3 M& g, D" t0 ^: f
 ·影片灵感来自于闻名全美国的连环杀手The Zodiac。
% Z0 |6 P/ E- ^* t: ~ ·片中大学校长说他最喜欢的电影是1958年的《变蝇人》,而扮演校长的Lee Richardson出演了1989年的《变蝇人2》。! T9 Y, z: `7 P
 ·影片编导威廉·彼得·布拉蒂(William Peter Blatty)曾希望片名能与他的小说《Legion》同名,在他的反对下,片名最终仍被定为“The Exorcist III”。- P/ r) P3 k$ h1 l, o
 ·最初本片中并没有Jason Miller加盟,实际上,卡拉斯神父的死尸是由布拉德·道里夫扮演,当时的场景是乔治C·斯科特正在手术台上检查神父的尸体。在试映之后,制片人决定影片中应该出现1973年《驱魔人》中的演员,于是威廉·彼得·布拉蒂重写了剧本,Jason Miller扮演了卡拉斯神父。6 t' I* V1 t$ p5 S+ z8 Q
 ·影片改编自威廉·彼得·布拉蒂出版于1983年8月1日的小说《Legion》,但当初他并不愿卖出电影拍摄权,直到自己登上了导演的交椅。虽然片名定为“驱魔人3”,但小说和剧本中没有任何驱魔情节,制片方不得不在拍摄中刻意加入了驱魔场景。" H( B. u/ V2 o; ]1 C2 k
 ·威廉·彼得·布拉蒂曾希望由约翰·卡朋特执导本片,但被后者拒绝。
/ D; A/ v; x6 i8 i 精彩对白:
" h% C5 x0 U2 f' E The Gemini Killer:I like plays. The good ones... Shakespeare... I like Titus Andronicus the best; it's sweet. Incidentally, did you know that you are talking to an artist? I sometimes do special things to my victims: things that are creative. Of course, it takes knowledge, pride in your work... For example, a decapitated head can continue to see for aproximately twenty seconds. So when I have one that's gawking, I always hold it up so that it can see its body.
) D) J5 T$ {1 n$ J. t5 L" h 杀手:我喜欢戏剧,特别是莎士比亚的,我最喜欢《泰特斯·安德洛尼克斯》,真不错。对了,你知道你在同一位艺术家交谈吗?有时我会对我的牺牲品做些特别的事,一些有创造性的事。当然,这需要学识,以你的工作为荣。比如说,一只被砍掉的头颅会继续存在视觉将近20秒,所以当我砍下一个人的脑袋,我总是拿着它让它能看见自己已经分离的躯体。
 1. + X8 Z$ b( A% q* P; f  m. @
 2. Video
  ( }" }5 k! ]2 }- d
 3. ID                                       : 1 3 B( C7 h3 }) @) V0 d# D
 4. Format                                   : AVC
  , |* T" P! k5 k% V- z  c0 _- [
 5. Format/Info                              : Advanced Video Codec ) O" K. x3 w1 Q# S/ ^* k% Z; s8 Q
 6. Format profile                           : [email protected] * |9 @8 E0 ~6 v& d
 7. Format settings, CABAC                   : Yes 8 w2 K( J' F+ u3 A. F3 n
 8. Format settings, ReFrames                : 5 frames
  0 P/ _& i5 H3 w+ Q
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC + m# N5 p- i9 z+ n3 j
 10. Duration                                 : 1h 44mn
  . b: q$ r8 D3 g# ?3 b3 ~
 11. Bit rate                                 : 7 434 Kbps
  ! ]) p2 b/ U  S2 w( ]
 12. Width                                    : 1 280 pixels 8 \: x- i- r# _6 F7 W" f0 u8 F5 n
 13. Height                                   : 688 pixels
  ) a; h# ?( F3 b& M7 S, L
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1
  + l/ O: \; |/ c- Q3 W8 I; j
 15. Frame rate mode                          : Constant
  & r% J6 r0 R- Y( s8 w9 i; a
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
  9 y& p* e" c+ F2 J; e. o
 17. Color space                              : YUV
  ) e0 u  R; z! I6 c. O
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0 1 C/ @6 c' f% i/ Y; x2 }
 19. Bit depth                                : 8 bits
  2 `; `2 w, Q6 r) A% d9 X
 20. Scan type                                : Progressive ) b) O9 H* [' y& d
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.352
  2 x; s2 x2 {8 X/ Z
 22. Stream size                              : 5.32GB (81%)
  ! l3 _! B9 I2 [, R& R7 c2 Q" j" a
 23. Writing library                          : x264 core 148 r2705 3f5ed56
  , X8 j* x. d) s  }+ e5 |% a8 p
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.15:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7434 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.75
  % M- R$ H7 f9 n# {
 25. Default                                  : Yes
  ) z4 h* I( J7 c6 v6 m2 t2 S0 E( [
 26. Forced                                   : No ; d3 `$ @" D0 o8 m  r
 27. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29 ; h; W7 E5 W  B; v6 ?4 U2 X
 28. FromStats_BitRate                        : 7429491
  . S5 T8 K& L" \/ f$ k& C
 29. FromStats_Duration                       : 01:44:58.167000000 . Q6 H% l" \7 A( X
 30. FromStats_FrameCount                     : 151005 & X! d1 j' |, l" g
 31. FromStats_StreamSize                     : 5849021932 % g0 g: Q( B- ^! m4 k: `
 32. Audio
  9 C, C7 z4 `% x& G/ X# o
 33. ID                                       : 2 / F4 N  M9 p+ c8 `
 34. Format                                   : DTS
  + C# A' n# ]8 K' D! O2 v; [7 C6 o+ L: G' H
 35. Format/Info                              : Digital Theater Systems , f1 B9 r$ ]6 v& T' b' N- i3 p" ^' z
 36. Mode                                     : 16
  4 \& [" o+ l( x
 37. Format settings, Endianness              : Big
  , ^2 O9 i9 o- r5 S9 t5 F/ n
 38. Codec ID                                 : A_DTS 9 `9 P5 K( b5 k2 U
 39. Duration                                 : 1h 44mn
  3 z& g  }1 a& h" a( _: ]! G; `
 40. Bit rate mode                            : Constant $ u3 u# \& b0 y3 z
 41. Bit rate                                 : 1 509 Kbps - X8 Z6 a  E* K/ y+ |" `, @0 _
 42. Channel(s)                               : 2 channels 9 s" U: B; q. ?- ~: p8 g1 T; x2 h1 ?# y
 43. Channel positions                        : Front: L R
  , x, x  C  {2 `; I% L( x: ?
 44. Sampling rate                            : 48.0 KHz ! }  i7 w$ V1 ?+ J- Q
 45. Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf) 1 |1 d' R1 m  q# _0 w0 k( n
 46. Bit depth                                : 24 bits
  7 Y- D3 g) J* q8 A, N
 47. Compression mode                         : Lossy
  2 ~+ I: _7 W2 S* L* y8 G% ~  `# r( n
 48. Stream size                              : 1.11GB (17%) - f) J0 S, l+ a/ ]. h9 k
 49. Language                                 : English * m3 c# ^0 z; u8 j- m
 50. Default                                  : Yes ( y/ f, |* Z- {7 @
 51. Forced                                   : No ( e+ R& C' Z' U5 l" c& s  I
 52. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29 5 n$ J) b. U2 Y3 O& x4 ~+ n: u
 53. FromStats_BitRate                        : 1508999
  , Z7 R; \- `: A7 Q6 }
 54. FromStats_Duration                       : 01:44:58.198000000 & o- ^( h- P: I. R1 r! f
 55. FromStats_FrameCount                     : 590456 ! j4 k% o3 F+ X5 N$ L9 E! v: X
 56. FromStats_StreamSize                     : 1187997472
  8 T+ U7 ~# }) Y, A/ V4 |
 57. Text #1
  ) \! o7 c- h7 y0 j) ?- h6 [
 58. ID                                       : 3 * @8 {, E' }! O. h5 ^
 59. Format                                   : UTF-8
  / o1 {( ^% X3 L* P: Z4 a. I  q. K- T% q
 60. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  . v/ v: \2 B; F
 61. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  9 K8 |, a2 _9 O& V) |- D2 ~8 J& N
 62. Language                                 : English $ O: G0 J8 z9 X& B
 63. Default                                  : No
  2 T8 }" L( V- l) F4 d  C1 |
 64. Forced                                   : No / D1 D) N  T% ]# X0 t
 65. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
  : q% F/ H' j* ]+ J! s
 66. FromStats_BitRate                        : 54
  # c. f7 W0 V6 U4 [) ^' r
 67. FromStats_Duration                       : 01:37:41.689000000
  4 U6 T) R& z- H1 \* ^/ A
 68. FromStats_FrameCount                     : 1390
    P" q& ]/ c$ T$ M: P% \
 69. FromStats_StreamSize                     : 40123 + e+ e5 z( A; f1 o( X; u  C
 70. Text #2
  - {) W9 l. X5 R- u
 71. ID                                       : 4
  : M# S" H8 {2 O/ V
 72. Format                                   : UTF-8 4 I# L4 `5 G3 U5 G- z: a* `  k5 I
 73. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8 , g' E1 |/ s; I) f; R* ^
 74. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  6 P7 O( b. Q# Q3 K
 75. Title                                    : SDH ) f* V9 W6 ~" I2 |
 76. Language                                 : English
  - }. Y, z8 j6 L: b, T
 77. Default                                  : No & s* ]% ~/ `( e; U1 Z
 78. Forced                                   : No
  * i2 v5 N4 V  ]
 79. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
  $ p, [) D# U: @( y1 q
 80. FromStats_BitRate                        : 58 " f0 w- C! J* ?, j5 L7 ^
 81. FromStats_Duration                       : 01:39:44.771000000 / a1 V$ R. Y: Z: b$ P' R
 82. FromStats_FrameCount                     : 1535
  & H0 u' m/ b5 @* B1 x7 \
 83. FromStats_StreamSize                     : 43534
  ; f1 i5 ?8 u2 V! Y4 j
 84. Menu
  / F# m" [) t* `8 v- a- I# D5 _: y
 85. 00:00:00.000                             : en:00:00:00.000 9 u/ x2 ]4 @3 m1 Z! t: B
 86. 00:08:20.458                             : en:00:08:20.458 & w0 }! g: G6 ^
 87. 00:17:09.403                             : en:00:17:09.403 ( N0 Z) P0 ~! a1 r7 G
 88. 00:27:18.303                             : en:00:27:18.303 " V* _: ]- \6 Q5 b& w
 89. 00:35:35.633                             : en:00:35:35.633
  5 t' ~; O( H2 Q- Y( L
 90. 00:44:30.668                             : en:00:44:30.668
  " m; j" q* E/ a- p
 91. 00:51:41.307                             : en:00:51:41.307
  % S$ T3 O* a. k: B# U
 92. 00:58:55.657                             : en:00:58:55.657
  4 ]& w- M2 b' A- q  ~; Y# x
 93. 01:10:01.030                             : en:01:10:01.030 # x) N* g5 m1 I8 Y0 E$ a
 94. 01:21:08.322                             : en:01:21:08.322
  - o1 f0 B0 U3 q( m
 95. 01:30:56.493                             : en:01:30:56.493
  5 C9 X6 H/ R0 a# h
 96. 01:38:50.550                             : en:01:38:50.550 0 p3 F7 k2 k6 m2 w6 e7 p" x$ i
 97. 4 O6 I$ r; c* R* x* h6 S5 G
复制代码
2 I2 B3 O+ v. {. e- T

: V' K! f' |4 k/ Q! T/ n' i
( \3 c# a: \! M; y8 Z, @7 }6 V& J# a) m0 C" S3 J

/ Z) w! {: g4 u9 F3 X8 Z6 G- G! O6 h+ k7 A, D9 m9 P) R8 O$ D# p
5 y" {4 s4 Q0 u$ K2 e6 r/ f

( A+ v- E. y$ T% C( p3 B8 E5 }4 p4 {' T- m# Y( i

The.Exorcist.III.1990.Original.DC.720p.BluRay.x264-RedBlade.torrent(131.74 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter