驱魔人III The.Exorcist.III.1990.REMASTERED.720p.BluRay.X264-AMIABLE 6.56GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-02 · 阅读 4 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-720P   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:恐怖   ✔字幕类型:✔标签类型: 

$ m# b% p' a0 }/ e: B0 \3 P7 J1 {' R
' F* U/ W% h) K, X译 名 驱魔人III
9 j, E6 q; Q4 s/ f, [4 Q片 名 The Exorcist III
7 g* S  c* T3 d; y5 V年 代 1990$ k$ g3 x" I; @2 l+ t
国 家 美国* J( [% K0 ~( [$ \
类 别 恐怖/悬疑/惊悚8 f) S1 |7 r/ V) Y7 T
语 言 英语
  Q% S) h8 C& ~: I" F' ?( `上映日期 1990-08-177 k. \) y3 }* P/ s6 l! z# j0 }* z7 w) x
IMDb评分  6.3/10 from 18,223 users
+ |0 G/ s! x2 v* ]IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0099528/
5 R. v2 o5 t  L6 `9 Z- `' o豆瓣评分 6.3/10 from 113 users
* ]' m( X9 y% \2 ~豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306290/2 F. E8 k( [: T# P, y) j9 t# m# X
片 长 110 分钟
) u7 A) Y( E, h) }+ ]4 b! a导 演 威廉·皮特·布拉蒂 William Peter Blatty$ Y( p7 R, V$ t6 j9 r1 E
主 演 乔治·C·斯科特 George C. Scott
1 c3 Y/ z( ^& N$ S   布拉德·道里夫 Brad Dourif- D! P" o- z0 {+ S: }. w
   杰森·米勒 Jason Miller! z, F3 l* g3 _9 ^: u% Y1 I9 @" {
   尼科尔·威廉森 Nicol Williamson
) `: E) ]7 i7 Y+ h简 介& o' X1 r( U$ m) E2 @
 乔治城原是一平静小镇,但忽然发生数起离奇凶杀案,而且尸首上都出现宗教仪式的钉痕;更残酷的是:凶手使用电击药品,使被害人造成麻□叫不出来;但被害过程的极限痛楚,仍有知觉!被害人自天真无邪的孩童到与世无争的神父均无一幸免,使得小镇人心惶惶,深恐惨遭毒手!乔治城的警长比尔,不断回想起十几年前被恶魔附身之神父戴明跳楼自杀的悲剧,但是不解:恶魔应该随著神父的牺牲而消灭,怎么可能又复出作祟?4 B( B- r& S6 [
 电影相关:
7 Y' D/ E" t9 N- m2 l ·布拉德·道里夫扮演了一个在狱中的角色,当他被问及如何在不被察觉下进出监狱时,他答道:“It's child's play”。这句话在暗指他曾为1988年的《Child's Play》(灵异入侵)、1990年的《Child's Play 2》(鬼娃回魂2)和1991年《Child's Play 3》(灵异入侵少年军团)中的Chucky配音。
9 |* V' O& A9 L; R2 n7 d3 R. @ ·影片灵感来自于闻名全美国的连环杀手The Zodiac。
; i9 @, Z9 d; K ·片中大学校长说他最喜欢的电影是1958年的《变蝇人》,而扮演校长的Lee Richardson出演了1989年的《变蝇人2》。
4 h4 L/ A2 l6 I' J ·影片编导威廉·彼得·布拉蒂(William Peter Blatty)曾希望片名能与他的小说《Legion》同名,在他的反对下,片名最终仍被定为“The Exorcist III”。; p' S/ B) p6 C9 e& D
 ·最初本片中并没有Jason Miller加盟,实际上,卡拉斯神父的死尸是由布拉德·道里夫扮演,当时的场景是乔治C·斯科特正在手术台上检查神父的尸体。在试映之后,制片人决定影片中应该出现1973年《驱魔人》中的演员,于是威廉·彼得·布拉蒂重写了剧本,Jason Miller扮演了卡拉斯神父。/ l# }3 V& L4 x, z" C
 ·影片改编自威廉·彼得·布拉蒂出版于1983年8月1日的小说《Legion》,但当初他并不愿卖出电影拍摄权,直到自己登上了导演的交椅。虽然片名定为“驱魔人3”,但小说和剧本中没有任何驱魔情节,制片方不得不在拍摄中刻意加入了驱魔场景。+ X; F3 ^- Y( v' Z
 ·威廉·彼得·布拉蒂曾希望由约翰·卡朋特执导本片,但被后者拒绝。" M& \% h$ q7 a7 G+ M5 a' U# P6 P
 精彩对白:
  [) H; s; L% n, i  D4 U- l+ V$ f The Gemini Killer:I like plays. The good ones... Shakespeare... I like Titus Andronicus the best; it's sweet. Incidentally, did you know that you are talking to an artist? I sometimes do special things to my victims: things that are creative. Of course, it takes knowledge, pride in your work... For example, a decapitated head can continue to see for aproximately twenty seconds. So when I have one that's gawking, I always hold it up so that it can see its body.
" }) i& n+ W. i' l 杀手:我喜欢戏剧,特别是莎士比亚的,我最喜欢《泰特斯·安德洛尼克斯》,真不错。对了,你知道你在同一位艺术家交谈吗?有时我会对我的牺牲品做些特别的事,一些有创造性的事。当然,这需要学识,以你的工作为荣。比如说,一只被砍掉的头颅会继续存在视觉将近20秒,所以当我砍下一个人的脑袋,我总是拿着它让它能看见自己已经分离的躯体。

 1. 2 b" U0 Y( U8 [2 @. m& m5 v: h" t+ e
 2. Video
  + }8 n! P8 {+ ]7 i2 E. w- D% E! H
 3. ID                                       : 1 8 l5 f" X+ _+ x( }
 4. Format                                   : AVC
  5 `9 i% w/ N' B) G) b
 5. Format/Info                              : Advanced Video Codec - H* m3 V. G' N, ], ?# J& X
 6. Format profile                           : [email protected]
  6 b+ J' _5 D' K8 X. V& l7 E2 N
 7. Format settings, CABAC                   : Yes . j( Y, x$ o: c& N& U) X
 8. Format settings, ReFrames                : 9 frames
    g3 @. C( Z, [, H" J
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  / Z6 j8 N2 ^# }* p. C
 10. Duration                                 : 1h 49mn   S. M. X3 E3 b
 11. Bit rate                                 : 7 025 Kbps , K  V* l) t2 g- t+ s
 12. Width                                    : 1 280 pixels
  - n3 U# D( k/ I' s
 13. Height                                   : 688 pixels
  9 t* l  T. G8 `
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1
    V/ v  c, I! k6 a, J. Q
 15. Frame rate mode                          : Constant " U' s  P2 _, X, @* ]% K- G' G% h
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps * B; f7 x% h# Q# \. U2 _# ]
 17. Color space                              : YUV 0 r) g7 w' z1 k  N% J
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  ' F2 Q# O/ B) Z5 q2 [: Q
 19. Bit depth                                : 8 bits
  1 u% S3 J* x" y. S
 20. Scan type                                : Progressive 9 R8 s, x0 j; C( e9 J$ ]0 G
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.333
  " B9 y0 P8 J8 j8 h! E5 n. \
 22. Stream size                              : 5.27GB (80%) 1 v* j0 b$ g' N! H, y0 ?
 23. Writing library                          : x264 core 148 r2705 3f5ed56
  % q+ L6 O1 B: t- [& ~, W& \
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.15:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7025 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.30 / aq=3:0.75   T2 M+ z4 B/ W" Q% m6 @
 25. Default                                  : Yes
  / Z& M7 ?0 r( j7 B* j
 26. Forced                                   : No
  " @& {( L7 u% B! n9 a) _# A7 v6 W
 27. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29 + l* K! F' B* h! b) U
 28. FromStats_BitRate                        : 7019912
  ; T3 B. {1 H  a7 |& E/ v
 29. FromStats_Duration                       : 01:49:59.885000000 " D& J* s) [, @2 `) D# b
 30. FromStats_FrameCount                     : 158239
  / B: F0 ]/ j. |0 ]8 d
 31. FromStats_StreamSize                     : 5791326660
    \( U' e; }9 ^2 [4 L, N6 w0 _
 32. Audio * `+ N0 i0 [; _: J3 P
 33. ID                                       : 2
  ; `6 l* g7 S. s
 34. Format                                   : DTS
  , b  Z, J( J8 L. p" M  G
 35. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  . W* L" V6 M0 W: f1 G0 \! C( J
 36. Mode                                     : 16 . S( b* R6 o- R, V
 37. Format settings, Endianness              : Big
  " Z) H% v# D4 e. G
 38. Codec ID                                 : A_DTS
  ; h5 U- t% ^& R. E" X, o
 39. Duration                                 : 1h 49mn ! h0 v% R6 n2 I0 b
 40. Bit rate mode                            : Constant # C% c6 E( _3 ~5 g; C5 _
 41. Bit rate                                 : 1 509 Kbps ! ?  ^, ]) v! d
 42. Channel(s)                               : 6 channels
  : G& ~* }0 ^  a
 43. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE % R+ h7 ?6 }/ F( o. K, v% {
 44. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  9 u: f2 j& {8 s1 k$ ]' z/ [
 45. Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
  9 L5 G/ e# c/ |; s; m
 46. Bit depth                                : 24 bits
  ' K3 v; d0 g" O8 O: a5 R2 n
 47. Compression mode                         : Lossy & y! Y* u+ I4 p+ V. r
 48. Stream size                              : 1.16GB (18%) ; G* j7 V. l5 s4 c
 49. Language                                 : English ; T5 M* G/ ~7 ]# b3 v1 ?
 50. Default                                  : Yes 8 `* V5 H+ D" ^
 51. Forced                                   : No
  - y7 s. C% B& i8 R
 52. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
  ; b0 Q- ^8 u$ G7 u
 53. FromStats_BitRate                        : 1508999 0 K6 t3 C+ a. g9 O
 54. FromStats_Duration                       : 01:49:59.915000000
  $ M% Y. T0 G, D+ ]
 55. FromStats_FrameCount                     : 618742
  8 m. l* c7 G0 T! L& c
 56. FromStats_StreamSize                     : 1244908904
  # Z6 Z- g) ~9 X) h. u) c
 57. Text #1
  6 Q4 P" F, x+ x) l9 l7 c
 58. ID                                       : 3 . |7 M) z' S# P# j, ]9 f" X
 59. Format                                   : UTF-8 + ^: k, d$ q/ J$ t
 60. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ( V& H* N  O$ g) `$ r: e
 61. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  ( P; p( Z$ r0 z% C. l
 62. Language                                 : English
  ' B, u* F. N  v. u6 A+ Q& V
 63. Default                                  : No
  " \2 R1 p% v+ p8 T3 x6 v
 64. Forced                                   : No
  # P: n+ z. e( p& ?3 h
 65. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
  - q6 }2 U! _6 t
 66. FromStats_BitRate                        : 48
  ) i0 v/ X! R( p4 n
 67. FromStats_Duration                       : 01:44:33.142000000
  + v. \+ J: J+ j% A4 B: Q( f( |. W
 68. FromStats_FrameCount                     : 1432 4 G+ h$ E! ~! V4 y$ o9 a" B9 z
 69. FromStats_StreamSize                     : 38059
  + q' _9 K$ v9 ^( V
 70. Text #2 1 H# h; T  ^1 L: T
 71. ID                                       : 4
  ) F" H+ k! B' l/ l6 a+ a
 72. Format                                   : UTF-8 5 ~; o  C' U$ I* [6 J
 73. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8 # |/ J- p! _& R8 }
 74. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  " v- B% y" i, n4 R. Z
 75. Title                                    : SDH
  ! r6 S* V4 {$ i9 X$ f
 76. Language                                 : English
  2 B6 }. j- c4 ]) a8 u
 77. Default                                  : No
  , G; E( T) i( G4 I5 c3 Q
 78. Forced                                   : No
  # S0 b$ k% X- b/ d( i6 `# g! z" w2 B
 79. Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
  6 S( Q. S7 y# H5 u
 80. FromStats_BitRate                        : 52
  & S2 C# D2 |( `' d) Y
 81. FromStats_Duration                       : 01:45:30.199000000 6 _( C( S3 r& d% W2 l
 82. FromStats_FrameCount                     : 1586
  + L: a8 T6 V2 N3 {7 a7 ~9 h% C1 R
 83. FromStats_StreamSize                     : 41567 ! C3 b" a+ }; X
 84. Menu / F3 d# l) m8 z0 c5 \& z$ h! x
 85. 00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
  # A: R" \8 b2 H: j& \
 86. 00:09:30.862                             : en:00:09:30.862
  3 O" s7 v" ^8 n/ G8 m# Y
 87. 00:18:50.713                             : en:00:18:50.713
  # S4 a( B: X* d  O1 _: M
 88. 00:27:39.575                             : en:00:27:39.575
  : i" [2 C" i5 R' v
 89. 00:38:06.910                             : en:00:38:06.910 & }  e5 B& J" H' v2 D+ m
 90. 00:48:08.594                             : en:00:48:08.594 ) _2 @' e2 p7 ~( L; [- P
 91. 00:56:37.686                             : en:00:56:37.686
  ) c& `( i9 e' d/ j
 92. 01:06:14.262                             : en:01:06:14.262 8 k8 w) S1 W" T4 `1 U' v
 93. 01:17:43.534                             : en:01:17:43.534 8 W4 v1 ^# v  n( ]- N7 }  o6 i* |
 94. 01:27:51.766                             : en:01:27:51.766
  * t3 [% ]+ L8 Z4 e5 a
 95. 01:38:57.223                             : en:01:38:57.223 & `" U) o1 B' ^' |% n* s3 `3 D
 96. 01:45:16.810                             : en:01:45:16.810 , |% z$ d* O: z; `/ h: F
 97. : M1 `* i7 C% L! H: |& T( [
复制代码

- Q1 W6 M. U1 V- r, O' ?
3 z; K+ _% e! P. H0 }: G0 g" n1 b1 _- D6 j
* \( x0 O. Z" ]$ u$ f  f' |" a

) N% x$ L9 i4 L' S+ c5 P( c( A3 N- B2 f# t3 N" M: x! N: {
$ d. n+ G3 P4 z0 f

0 u1 t" @- d  g3 m9 V
$ F6 N- g" s! F3 c. p  r/ |& m

The.Exorcist.III.1990.REMASTERED.720p.BluRay.X264-AMIABLE.torrent(132.11 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter